Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Đánh chén con ghệ là hoa khôi tướng ngon